on stage > Gallery > Diary - Concert Tour 2009 > Monday, 31.08.2009 > Maestro Mykola Diadiura  > 

Mykola Diadiura